START-OF-LOG: 2.0
ARRL-SECTION: DX
CONTEST: OM Activity 2017/05
CALLSIGN: OM7YA
CATEGORY: QRP SSB
CLAIMED SCORE:
NAME:
ADDRESS:
SOAPBOX: KOMENTAR VYHODNOCOVATELA - NAHRADNY DENNIK
QSO: 3,7 PH 2017-14-01 0601 OM7YA 001 ZIH OM1ZAA
QSO: 3,7 PH 2017-14-01 0604 OM7YA 002 ZIH OM1ZAB
QSO: 3,7 PH 2017-14-01 0605 OM7YA 003 ZIH OM1ZAC
QSO: 3,7 PH 2017-14-01 0605 OM7YA 004 ZIH OM1ZAD
QSO: 3,7 PH 2017-14-01 0606 OM7YA 005 ZIH OM1ZAE
QSO: 3,7 PH 2017-14-01 0607 OM7YA 006 ZIH OM1ZAF
QSO: 3,7 PH 2017-14-01 0608 OM7YA 007 ZIH OM1ZAG
QSO: 3,7 PH 2017-14-01 0610 OM7YA 008 ZIH OM1ZAH
QSO: 3,7 PH 2017-14-01 0611 OM7YA 009 ZIH OM1ZAI
QSO: 3,7 PH 2017-14-01 0611 OM7YA 010 ZIH OM1ZAJ
QSO: 3,7 PH 2017-14-01 0612 OM7YA 011 ZIH OM1ZAK
QSO: 3,7 PH 2017-14-01 0613 OM7YA 012 ZIH OM1ZAL
QSO: 3,7 PH 2017-14-01 0615 OM7YA 013 ZIH OM1ZAM
QSO: 3,7 PH 2017-14-01 0615 OM7YA 014 ZIH OM1ZAN
QSO: 3,7 PH 2017-14-01 0616 OM7YA 015 ZIH OM1ZAO
QSO: 3,7 PH 2017-14-01 0617 OM7YA 016 ZIH OM1ZAP
QSO: 3,7 PH 2017-14-01 0617 OM7YA 017 ZIH OM1ZAQ
QSO: 3,7 PH 2017-14-01 0618 OM7YA 018 ZIH OM1ZAR
QSO: 3,7 PH 2017-14-01 0619 OM7YA 019 ZIH OM1ZAS
QSO: 3,7 PH 2017-14-01 0620 OM7YA 020 ZIH OM1ZAT
QSO: 3,7 PH 2017-14-01 0621 OM7YA 021 ZIH OM1ZAU
QSO: 3,7 PH 2017-14-01 0621 OM7YA 022 ZIH OM1ZAV
QSO: 3,7 PH 2017-14-01 0622 OM7YA 023 ZIH OM1ZAW
QSO: 3,7 PH 2017-14-01 0623 OM7YA 024 ZIH OM1ZAX
QSO: 3,7 PH 2017-14-01 0625 OM7YA 025 ZIH OM1ZAY
QSO: 3,7 PH 2017-14-01 0626 OM7YA 026 ZIH OM1ZAZ
QSO: 3,7 PH 2017-14-01 0626 OM7YA 027 ZIH OM2ZAA
QSO: 3,7 PH 2017-14-01 0626 OM7YA 028 ZIH OM2ZAB
QSO: 3,7 PH 2017-14-01 0627 OM7YA 029 ZIH OM2ZAC
QSO: 3,7 PH 2017-14-01 0627 OM7YA 030 ZIH OM2ZAD
QSO: 3,7 PH 2017-14-01 0629 OM7YA 031 ZIH OM2ZAE
QSO: 3,7 PH 2017-14-01 0629 OM7YA 032 ZIH OM2ZAF
QSO: 3,7 PH 2017-14-01 0630 OM7YA 033 ZIH OM2ZAG
QSO: 3,7 PH 2017-14-01 0630 OM7YA 034 ZIH OM2ZAH
QSO: 3,7 PH 2017-14-01 0631 OM7YA 035 ZIH OM2ZAI
QSO: 3,7 PH 2017-14-01 0631 OM7YA 036 ZIH OM2ZAJ
END-OF-LOG: