Spracúvam...

OM Activity Contest

Súťažné podmienky

Preteky OM Activity Contest (ďalej len „OMAC“) organizuje Slovenský zväz rádioamatérov a sú vypísané len pre jednotlivcov. Klubové stanice môžu byť obsluhované len jedným operátorom, ktorý uvedie svoju značku v denníku. Preteky sú vyhlásené len pre OM a OK stanice, ktoré nadväzujú spojenia len s OM a OK stanicami. Vysielacie stanovisko OM a OK stanice sa musí nachádzať na území Slovenskej alebo Českej republiky.

1.      Termín

1.1.   Preteky majú 12 etáp, každá etapa sa koná vždy druhú sobotu v príslušnom mesiaci od 06,00 do 06,59 miestneho času prevádzkou CW a od 07,00 do 07,59 miestneho času prevádzkou SSB.

2.      Frekvencie

2.1.   Súťaží sa v pásme 80 m v nasledovných frekvenčných úsekoch:

3520 – 3560 kHz (CW)

3700 – 3775 kHz (SSB)

3.      Kategórie

3.1.   QRO CW + SSB      (výkon vysielača max. 100 W)

3.2.   QRO CW                (výkon vysielača max. 100 W)

3.3.   QRO SSB                (výkon vysielača max. 100 W)

3.4.   QRP CW + SSB       (výkon vysielača max. 5 W)

3.5.   QRP CW                 (výkon vysielača max. 5 W)

3.6.   QRP SSB                (výkon vysielača max. 5 W)

4.      Súťažný kód

4.1.   Vymieňa sa súťažný kód zložený z RS(T) a poradového čísla spojenia počínajúc od 001.

4.2.   Spojenia sa číslujú priebežne bez ohľadu na etapy.

5.      Bodovanie

5.1.   Každé platné spojenie sa hodnotí 1 bodom.

5.2.   Za spojenie s tou istou stanicou na obidvoch módoch sa pri druhom spojení pripočíta 1 prídavný bod, čiže CW a SSB spojenie s tou istou stanicou sa hodnotí 3 bodmi.

6.      Násobiče

6.1.   Násobičmi sú rôzne posledné písmená značiek protistaníc raz za príslušnú mesačnú etapu OMAC plus posledné písmeno vlastnej značky, ak nie je zarátané za spojenie s inou stanicou.

6.2.   Maximálny počet násobičov je 26.

7.      Výsledok

7.1.   Celkový výsledok súťažiacej stanice sa vypočíta po vyhodnotení všetkých spojení podľa vzorca: súčet bodov x súčet násobičov.

7.2.   Výsledok vypočíta vyhodnocovateľ na základe zaslaného súťažneho denníka.

8.      Posielanie denníkov

8.1.   Denníky za príslušnú etapu OMAC sa posielajú výlučne cez webové rozhranie na stránke kv.szr.sk. Denník musí byť odoslaný do 7 dní od skončenia príslušnej mesačnej etapy (t.j. nasledujúcu sobotu do 08,00 miestneho času). Po tomto termíne sa posielanie denníkov automaticky deaktivuje.

8.2.   Posielané údaje cez webové rozhranie musia obsahovať:

8.2.1.     Volaciu značku súťažiacej stanice

8.2.2.     Označenie danej mesačnej etapy

8.2.3.     Emailovú adresu súťažiacej stanice

8.2.4.     Kategóriu

8.2.5.     Pripojený kompletný denník vo formáte Cabrillo

8.2.6.     Čestné vyhlásenie:

Vyhlasujem na svoju česť, že som dodržal súťažné podmienky a povoľovacie podmienky pre amatérske stanice a údaje v denníku sú pravdivé. Súhlasím so zverejnením zaslaného staničného denníka. Rozhodnutie vyhodnocovateľa považujem za konečné.

8.3.   Pred odoslaním denníka vyhodnocovateľovi sa na webovom rozhraní zobrazia všetky spojenia načítané z pripojeného denníka. Súťažiaca stanica musí potvrdiť správnosť a úplnosť načítaných spojení. Potvrdením denníka súťažiaca stanica vyjadruje súhlas s načítaným denníkom a čestným vyhlásením.

9.      Vyhodnotenie

9.1.   Každá etapa pretekov bude vyhodnotená osobitne. Výsledky etapy za daný mesiac budú zverejnené na stránke kv.szr.sk v časti OM Activity Contest.

9.2.   Do celoročného hodnotenia OMAC bude započítaných deväť najlepších etapových výsledkov počas príslušného ročníka. Ročník začína novembrovou etapou a končí októbrovou etapou (príklad: ročník 2024 začína etapou 11/2023 a končí etapou 10/2024).

9.3.   Uznávajú sa len spojenia obojstranne potvrdené v súťažných denníkoch a so správne prijatým súťažným kódom (odsek 4).

9.4.   Bez ohľadu na to, či zúčastnená stanica poslala alebo neposlala súťažný denník z danej etapy, spojenia s ňou budú protistaniciam započítané len za podmienky, že sa jej volacia značka objavila aspoň v piatich súťažných denníkoch.

9.5.   Vyhodnocovateľ neuzná spojenia, u ktorých sa preukáže, že neboli uskutočnené, alebo s nimi bolo v denníku manipulované.

9.6.   Konečné výsledky budú zverejnené po siedmich dňoch od skončenia príslušnej etapy a budú započítané do celoročného hodnotenia.

10.  Nehodnotenie v mesačnej etape

10.1.   Súťažiaca stanica nebude hodnotená v danej mesačnej etape:

10.1.1. ak v nej poruší súťažné podmienky OMAC alebo povoľovacie podmienky pre amatérske stanice

10.1.2. ak v dôsledku chýb v jej súťažnom denníku z etapy dôjde k poškodeniu iných súťažiacich staníc, pričom počet takýchto chýb presiahne 30 % z celkového počtu spojení v jej denníku

10.1.3. ak v súťažnom denníku z danej etapy deklaruje spojenia, u ktorých sa preukáže, že neboli uskutočnené, alebo s nimi bolo v denníku manipulované za účelom vylepšenia svojho výsledku.

10.1.4. ak sa jej volacia značka nenachádza aspoň v piatich súťažných denníkoch z danej etapy.

10.2.   Denník nehodnotenej stanice bude vyradený z kontroly pre ostatné stanice.

11.  Diskvalifikácia

11.1.   Súťažiaca stanica môže byť diskvalifikovaná v celoročnom hodnotení OMAC, ak bude vo viacerých mesačných etapách nehodnotená z dôvodu porušenia ustanovení odsekov 10.1.1. až 10.1.3.

11.2.   O diskvalifikácii rozhoduje hlasovaním KV komisia SZR.

11.3.   Diskvalifikovaná stanica má právo odvolať sa voči rozhodnutiu KV komisie SZR na Prezídium SZR. Rozhodnutie Prezídia SZR je konečné.


 
<<< Do menu programed by Tele